Regulamin sklepu internetowego
„Jagodowi Pasjonaci”
(wersja 12.02.2017 r.)

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy „Jagodowi Pasjonaci”, dostępny pod adresem internetowym http://sklep.jagodowipasjonaci.pl/, prowadzony jest przez Martę Dąbrowską w ramach Gospodarstwa Rolnego Marta Dąbrowska, z siedzibą w Jasionka 87 21-200 Parczew, NIP 539 109 22 61.
2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego „Jagodowi Pasjonaci” wyłącznie konsumentom w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
Definicje

1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
5. Konto - konto Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
6. Koszyk – element funkcjonalności Sklepu, w którym zestawione są wybrane przez Klienta Produkty mające być przedmiotem transakcji oraz w którym Klient może określić ilości produktów objętych zamówieniem.
7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 431 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
10. Sklep - sklep internetowy „Jagodowi Pasjonaci” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://sklep.jagodowipasjonaci.pl/
11. Sprzedawca - Marta Dąbrowska prowadząca działalność w ramach Gospodarstwa Rolnego Marta Dąbrowska, z siedzibą w Jasionka 87 21-200 Parczew, NIP 539 109 22 61.
12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
c. włączona obsługa „ciasteczek” (plików cookies).

§ 4
Informacje ogólne

1. Przeglądanie Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Przedstawiona w Sklepie informacja o dostępnych Produktach stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło do konta, składające się z minimum 5 znaków oraz datę urodzenia.
2. Podczas zakładania konta Klient zaznacza rubrykę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 14.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu lub wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
b. Przejść do Koszyka, gdzie wskazane będzie podsumowanie zamówienia,
c. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, następnie zalogować się, jeśli Klient nie był do tego momentu zalogowany na swoje Konto;
d. Podać adres dostawy lub wybrać uprzednio dodany adres dostawy z listy,
e. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” i podać sposób dostawy,
f. Zaznaczyć, że klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje,
g. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3,
h. Następnie, w celu zakończenia procesu składania Zamówienia należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”, przez co rozumie się złożenie oferty sprzedaży (kupna) Sprzedawcy.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zienki 14, 21-230 Sosnowica, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura 8.00 – 16.00.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem,
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

§ 9
Zawieranie umowy sprzedaży

1. Prezentowane produkty w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w § 7 oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu produktu określonego w zamówieniu.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji (przyjęcie oferty). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 14. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument nada Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11
Rękojmia za wady

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Sugeruje się, aby w reklamacja zwierała następujące informacje: opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznane zostało za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 14 niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, a informacje szczegółowe są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 i 37 art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z zm.) oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, datę urodzenia.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są przewoźnicy lub pośrednicy realizujący dostawy Produktów zakupionych w Sklepie na rzecz Klienta.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmieniania lub poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe Klienta mogą być za jego zgodą przetwarzanie w celach marketingowych, w tym w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy na odległość.
8. Powierzone dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 14
Ciasteczka tzw. „Cookies”

1. Sklep korzysta z plików ciasteczek tzw. cookies w celach statystycznych oraz w celu ułatwienia korzystania przez Klienta z usług Sklepu. Pliki cookies stanowią pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu Klienta, a następnie są odczytywane przy połączeniu przeglądarki internetowej.
2. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca lub partnerzy Sprzedawcy.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie jako:
a. Pliki konieczne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu (uwierzytelnienie Klientów), dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta oznacza, że korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
b. Pliki ułatwiające optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Sklep,
c. Pliki ułatwiające zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
d. Pliki umożliwiające indywidualne dostosowanie zawartości stron Sklepu do Klienta poprzez możliwość rozpoznania urządzenia, z którego korzysta Klient,
e. Pliki statystyczne, które wykorzystywane są w celach statystycznych związanych z korzystaniem ze sklepu przez Klientów,
f. Pliki dotyczące trwania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. Sklep zapisuje na urządzeniu Klienta dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
a. Pliki cookies „sesyjne” są plikami zapisywanymi na urządzeniu Klienta czasowo do czasu wylogowania się ze Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Po wylogowaniu pliki te są usuwane z pamięci urządzenia Klienta.
b. Pliki cookies „Stałe” zapisane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas określony w samym pliku, po upływie którego są usuwane.
6. Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając w używanej przeglądarce warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich. Zmiany ustawień dotyczącej plików cookies dokonuje Użytkownik za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Klient może zablokować automatyczne zapisywanie w urządzeniu pliki cookies lub włączyć informowanie o każdorazowej konieczności zapisu plików cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

§16
Odmiany prawnie chronione

1. Sprzedawca informuje, że sprzedawane rośliny (materiał siewny) w Sklepie może podlegać ochronie prawnej w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej lub na terenie całej Unii Europejskiej. Sprzedający informuje Kupującego o tym, że dany materiał siewny podlega ochronie prawnej i wskaże na żądanie Klienta właściciela odmiany.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakupu odmian objętych ochroną prawną (krajową lub wspólnotową), powinien uzyskać zgodę właściciela odmiany do zarobkowego dokonywania rozmnażania, przygotowania do rozmnażania, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, eksportu, importu, przechowywania. Wykonywanie w/w czynności bez zgody właściciela odmiany jest zabronione, chyba, że dokonywane jest na własne niezarobkowe potrzeby Kupującego.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje odpowiedzialność cywilnoprawną zgodnie z art. 36a lub odpowiedzialność karną zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 1300) tj. z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 843) w przypadku odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem do odmiany oraz odpowiedzialność zgodnie z art. 94 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin z dnia 27 lipca 1994 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 227, str. 1 ze zm.), w przypadku odmian chronionych wspólnotowym wyłącznym prawem do ochrony odmiany.

§ 14
Sposoby kontaktu ze Sprzedawcą
Klient ma możliwość kontaktowania się ze Sklepem w następujący sposób:
a. W biurze sprzedawcy: Agronom Plants, Zienki14, 21-230 Sosnowica, Poniedziałek-Piątek 8:00 - 16:00
b. Telefonicznie: + 48 508 782 158
c. Za pośrednictwem emaila: zienki@agronom.com.pl
d. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pracy biura Poniedziałek-Piątek - 8:00 - 16:00.


§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca może zmienić Regulamin informując o tym Klientów i zamieszczając informację o zmianie na stronie internetowej Sklepu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy o ochronie danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).